Vedtægter for Holstebro Musikkorps

§ 1. Navn og tilhørsforhold:

 1. Foreningens navn er Holstebro Musikkorps.
 2. Foreningen er hjemhørende i Holstebro kommune.

§ 2. Formål:

 1. Holstebro Musikkorps er en samfundsansvarlig børne- og ungdomsforening der har til formål at udvikle børn og unges musiske færdigheder gennem musikundervisning og sammenspil.
  Der lægges i det daglige arbejde ud over musisk udvikling vægt på principperne: ansvar for egen udvikling, respekt for andre, hjælpsomhed og fælles ansvar for orkestrets trivsel.
 2. Holstebro Musikkorps er et uniformeret musikkorps, der kan optræde med koncerter eller ved marcharrangementer.
 3. Holstebro Musikkorps ønsker gennem sit daglige arbejde at bidrage til at styrke områdets kulturliv.

§3. Medlemmer:

 1. Som medlem af Holstebro Musikkorps kan optages børn og unge fra og med 2. klasse.
 2. Det tilstræbes at have et juniororkester, som undervises i grundlæggende musik og rytmelære.
 3. Som medlem af juniororkestret kan optages drenge og piger fra og med 0. klasse.
 4. Medlemskontingent fastsættes for et år af gangen af generalforsamlingen og opkræves halvårligt.
 5. Et medlem kan ekskluderes, hvis bestyrelsen finder, at medlemmet arbejder imod foreningens formål, har skadet foreningens omdømme, hvis der er restance i mere end 3 måneder eller på grund af disciplinære problemer i det daglige arbejde.
 6. Eksklusionen kan af medlemmet ankes på førstkommende generalforsamling. I sådanne tilfælde skal 2/3 af de fremmødte, stemmeberettigede stemme imod eksklusionen for at ophæve denne.

§4. Organisation:

Holstebro Musikkorps` overordnede myndighed er generalforsamlingen som består af:

 1. Medlemmer over 15 år med gyldigt medlemsbevis i form af seneste betalte kontingentopkrævning.
 2. Forældre til børn under 15 år. (en stemme pr barn med gyldigt medlemsbevis i form af seneste betalte kontingentopkrævning)
 3. Bestyrelsesmedlemmer.

Generalforsamlingen vælger:

 1. En bestyrelse på mindst 5.
 2. Formanden og halvdelen af menige bestyrelsesmedlemmer er på valg i lige år.
 3. Kasserer og halvdelen af menige bestyrelsesmedlemmer er på valg i ulige år.
 4. Det tilstræbes at der vælges et bestyrelsesmedlem blandt de 15-21 årige medlemmer
 5. 2 suppleanter til bestyrelsen.
 6. 1 revisor
 7. 1 suppleant for revisor

Valg til bestyrelsen sker for en periode på 2 år. Revisor og suppleanter er på valg hvert år. Bestyrelsen konstituerer sig selv inden 14 dage.

§5. Generalforsamlingen.

Bestyrelsen indkalder skriftlig til generalforsamling med mindst 3 ugers varsel. Indkaldelsen kan ske elektronisk pr. email.
Generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af marts måned.
Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når 1/3 af generalforsamlingens stemmeberettigede medlemmer, eller 3/5 af bestyrelsens medlemmer ønsker det. Ønsket skal være skriftligt, stilet til bestyrelsen og vedlagt dagsorden. Den ekstraordinære generalforsamling skal afholdes inden 1 måned efter at det skriftlig er bekendtgjort for bestyrelsen.
Indkomne forslag skal være formanden i hænde senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse.
Generalforsamlingen vælger en dirigent til at lede forhandlingerne. Beslutningerne indføres i protokol. Generalforsamlingen træffer beslutninger ved almindeligt flertal jf. dog § 11 og § 12..

Dagsorden for ordinær generalforsamling skal indeholde følgende punkter.

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af referent
 3. Formandens beretning
 4. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab.
 5. Fremlæggelse og godkendelse af budget og fastsættelse af kontingent.
 6. Indkomne forslag.
 7. Fastsættelse af bestyrelsens størrelse.
 8. Valg
  a. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
  b. Valg af 2 suppleanter.
  c. Valg af revisor.
  d. Valg af revisorsuppleant
 9. Evt.

§6. Holstebro Musikkorps` bestyrelse.

 1. Foreningens daglige ledelse forestås af bestyrelsen.
 2. Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand og kasserer. Foreningens regnskab føres af kassereren. Bestyrelsen er bemyndiget til at anvende en ekstern regnskabsfører til at assistere kassereren.
 3. Bestyrelsen fastsætter selv sin dagsorden.
 4. Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede.
 5. Udgifter der væsentlig overskrider det vedtagne budget skal vedtages på et bestyrelsesmøde. Bestyrelsen er beslutningsdygtig når mindst halvdelen af dets medlemmer er til stede. Beslutninger træffes ved almindeligt flertal, dog kræves 4/5 flertal ved beslutninger, der væsentlig overskrider det vedtagne budget. Ved stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende.
 6. Der afholdes mindst 4 bestyrelsesmøder om året.
 7. Foreningens daglige drift forestås af seniorgruppen, som består af medlemmer over 15 år. Der indkaldes mindst 4 gange om året til møder for foreningens aktive medlemmer over 15 år. Formålet med møderne er at styrke samarbejdet om den daglige drift, styrke trivslen i orkestret, koordinere undervisningen, arrangere ture og weekender og at give alle mulighed for at komme med ideer til orkestrets arbejde.
 8. Bestyrelsen kan til hjælp med den daglige drift udpege områdeansvarlige f.eks. musisk leder, instrument- og uniformsansvarlig.

§7. Instrumenter.

 1. Orkestret stiller instrumenter til rådighed for medlemmerne.
 2. Bestyrelsen fastsætter betingelser for lån/leje af orkestrets instrumenter.
 3. Brug af egne instrumenter er tilladt. Disse skal dog godkendes af den musiske ansvarlige eller subsidiært seniorgruppen.

§8. Uniformer.

 1. Bestyrelsen forestår indkøb af orkestrets uniformer.
 2. Uniformen vedligeholdes af det enkelte medlem og må kun benyttes til foreningsbrug efter bestyrelsens anvisning.
 3. Generalforsamlingen kan fastsætte et engangsbeløb ved udlevering af uniformen.

§ 9. Regnskab og revision.

 1. Budget og regnskabsperiode følger kalenderåret.
 2. Orkestret anvender anerkendt pengeinstitut.
 3. Generalforsamlingen vedtager hvert år et budget, der danner det økonomiske grundlag for orkestrets virke.
 4. Foreningen tegnes økonomisk af formand og kasserer. I øvrige forhold, herunder overfor kommunen tegnes foreningen af formanden og/eller kassereren.
 5. Revisorpåtegnet regnskab bekendtgøres senest 8 dage før generalforsamlingen.
 6. Regnskabet forelægges til godkendelse på den årlige generalforsamling.
 7. Ingen af bestyrelsens medlemmer eller øvrige medlemmer af orkestret hæfter personligt for de af orkestret påhvilende økonomiske forpligtigelser, der udelukkende kan søges fyldestgjort i orkestrets eventuelle formue. Foreningens medlemmer har ikke nogen økonomisk forpligtigelse over for foreningen bortset fra kontingentet. Foreningens medlemmer har ikke krav på nogen del af foreningens formue eller udbytte af nogen art.

§10. Indtægter.

Orkestrets indtægter i form af kontingent, indtjening ved spil samt evt. gaver og tilskud mm. anvendes efter bestyrelsens beslutning til indkøb af instrumenter, uniformer, noder, kurser for instruktører, tilskud til ture og arrangementer samt til formål som fremmer orkestrets virke.

§11. Opløsning af Holstebro Musikkorps.

Foreningen kan kun opløses, såfremt der er et flertal på ¾ af de fremmødte stemmeberettigede medlemmer, der stemmer herfor på en ekstraordinær generalforsamling .
I tilfælde af foreningens opløsning træffer generalforsamlingen efter bestyrelsens indstilling, beslutning om anvendelse af orkestrets midler til gavn for kulturarbejdet i Holstebro kommune.

§ 12. Vedtægtsændringer.

Vedtægtsændringer kan vedtages på en generalforsamling når mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget.

————————-

Således vedtaget på stiftende generalforsamling den 16/11 2016
Ændret på ordinær generalforsamling d. 25/3 2021